Statut

Statut Polskiej Fundacji Baseballu i Softballu
Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Polska Fundacja Baseballu i Softballu, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 1991 r. Nr 46 poz. 203, z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.
 2. Fundacja została ustanowiona przez Juliana Jakuba Rottera oraz Michała Maciejewskiego, zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym (nr rep. 458/2015) z dnia 10 lutego 2015 r. sporządzonym przez notariusza Beatę Waszkiewicz, Kancelaria Notarialna w Warszawie, ul. Francuska 25A/3.

§ 2.

 1. Siedzibą Fundacji jest m. st. Warszawa.
 2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
 3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Fundacja może:
  • tworzyć oddziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą.
  • dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w językach obcych.

§ 3.

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Nadzór nad Fundacją ze względu na cele Fundacji sprawuje minister właściwy ds. kultury fizycznej i sportu.

§ 4.

Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

§ 5.

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 6.

Celami Fundacji są:

 • upowszechnianie i promocja baseballu i softballu w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • upowszechnianie zasad gry w baseball i softball;
 • promocja zasad fair play, wzajemnego poszanowania i otwartości na inne kultury oraz niedyskryminacji rasowej w sporcie;
 • wspieranie oraz rozwój kultury fizycznej i sportu, w szczególności baseballu i softballu;
 • upowszechnianie i propagowanie kultury fizycznej i sportu jako przeciwdziałanie patologiom społecznym;
 • udzielanie pomocy materialnej klubom baseballowym i softballowym, jak również
  organizacjom sportowym;
 • wspieranie działalności klubów baseballowych i softballowych oraz organizacji sportowych w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży;
 • udzielanie pomocy materialnej i wspieranie młodych sportowców, zwłaszcza wywodzących się z rodzin o trudnej sytuacji materialnej oraz zamieszkałych na terenach gmin wiejskich;
 • organizacja turniejów oraz obozów szkoleniowych dla dzieci i młodzieży;
 • organizacja wyjazdów zagranicznych na turnieje oraz wymiany międzynarodowe dla dzieci i młodzieży w celu rywalizacji oraz podnoszenia swoich umiejętności;
 • edukacja w zakresie profilaktyki prozdrowotnej tj. upowszechnianie wszelkich form aktywnego wypoczynku, zasad zdrowego odżywania oraz zdrowego trybu życia;
 • rozwój baz rekreacyjno-sportowych oraz budowa infrastruktury baseballowej i softballowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • promowanie i organizowanie wolontariatu;
 • prowadzenie działalności charytatywnej w zakresie kultury, sportu, pomocy społecznej, ochrony zdrowia i opieki społecznej osób, w szczególności dzieci i młodzieży.

§ 7.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • inicjowanie, organizowanie i wspieranie przedsięwzięć na rzecz rozwoju i popularyzacji edukacji, kultury fizycznej i sportu, w szczególności baseballu i softballu;
 • świadczenie pomocy organizacyjnej, finansowej oraz rzeczowej osobom i jednostkom podejmującym i prowadzącym działalność w zakresie celów Fundacji;
 • programy stypendialne i finansowanie nagród dla najlepszych sportowców;
 • współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi oraz organizacjami samorządowymi, rządowymi i pozarządowymi, w tym zagranicznymi i międzynarodowymi, których działalność wiąże się z celem Fundacji;
 • organizowanie konferencji, kongresów, seminariów, szkoleń i wykładów;
 • pozyskiwanie i rozdzielanie funduszy otrzymanych przez Fundację ze środków budżetowych Unii Europejskiej;
 • tworzenie materiałów edukacyjnych objaśniających zasady gry w baseball oraz softball (w tym e-learning);
 • dofinansowywanie kosztów uczestnictwa w turniejach krajowych oraz międzynarodowych dla dzieci i młodzieży;
 • dofinansowywanie zakupu oraz użyczanie sprzętu do gry w baseball oraz softball.

§ 8.

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych oraz instytucji, jeśli jest ona zbieżna z celami Fundacji.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§ 9.

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 4000 zł (cztery tysiące złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 10.

 1. Dochody fundacji mogą pochodzić z:
  • darowizn, spadków, zapisów;
  • dotacji i subwencji osób prawnych;
  • dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
  • dochodów z majątku fundacji;
  • odsetek bankowych.
 2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

§ 11.

 1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać swoim majątkiem zobowiązań, w stosunku do Fundatorów, członków organów Fundacji, jej pracowników oraz osób, z którymi pracownicy lub członkowie organów pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli (zwanych dalej „osobami bliskimi").
 2. Majątek Fundacji nie może być:
  • przekazywany na rzecz Fundatorów, członków organów Fundacji ani jej pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach odmiennych niż te, które obowiązują w stosunku do osób niezwiązanych z Fundacją, w szczególności nie może być przekazywany bezpłatnie lub na warunkach preferencyjnych;
  • wykorzystywany na rzecz Fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, chyba że wykorzystanie to wynika bezpośrednio ze statutowego celu Fundacji.
  • Fundacja nie może dokonywać zakupów towarów lub usług od Fundatorów, członków organów Fundacji, jej pracowników lub ich osób bliskich, bądź podmiotów, w których uczestniczą Fundatorzy, członkowie organów Fundacji, jej pracownicy lub ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział IV. Organy Fundacji

§ 12.

Organami Fundacji są:

 1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem;
 2. Rada Fundacji, zwana dalej Radą.

Zarząd

§ 13.

 1. Zarząd składa się z 2 do 4 osób, w tym Prezesa i Wiceprezesa, powoływanych przez Radę na czteroletnią kadencję.
 2. Fundatorzy powołują i wchodzą w skład pierwszego Zarządu.
 3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
  • złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Przewodniczącego Rady Fundacji;
  • utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;
  • śmierci członka Zarządu.

§ 14.

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:
  • kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
  • realizacja celów statutowych;
  • sporządzanie planów pracy i budżetu;
  • sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
  • zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia;
  • składanie wniosku do Rady o zmianę statutu;
  • wnioskowanie do Rady o połączenie lub likwidację Fundacji.
 3. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

§ 15.

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając pocztą elektroniczną informację o terminie, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 7 dni przed planowanym posiedzeniem.
 3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością osób, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

Sposób reprezentacji

§ 16.

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.
 2. W sprawach majątkowych powyżej kwoty 50.000 zł wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa.

Rada Fundacji

§ 17.

 1. Rada jest organem nadzorczym i doradczym Fundacji.
 2. Rada składa się z 3 do 6 członków i jest wybierana na trzyletnią kadencję. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.
 3. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada po zasięgnięciu opinii Fundatorów.
 4. W uzasadnionych przypadkach, na mocy uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady może nastąpić odwołanie członka Rady i pozbawienie go członkostwa w Radzie, w szczególności w przypadku:
  • dobrowolnego ustąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady oraz Fundatora;
  • utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;
  • śmierci członka.
 5. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji, z wyjątkiem zwrotu uzasadnionych kosztów związanych z uczestnictwem w pracach tego organu, w tym kosztów podróży.
 6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie.

§ 18.

Do zadań Rady należy w szczególności:

 1. współpraca z Zarządem w tworzeniu wieloletniego planu realizacji celów statutowych;
 2. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji;
 3. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium;
 4. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu, podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji oraz połączeniu z inną fundacją;
 5. podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.

§ 19.

 1. Rada zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Radę zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezesa Zarządu, zgłoszony na piśmie albo w formie elektronicznej.
 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 4. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym – z inicjatywy Prezesa Zarządu bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego lub przynajmniej dwóch jej członków dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze.
 5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady powinno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
 6. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem.
 7. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.

Rozdział V. Postanowienia końcowe

§ 20.

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

§ 21.

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Rada Fundacji bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 22.

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego do spraw kultury i sportu.
 3. Środki finansowe i majątek pozostałe po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.

Statut został przyjęty w dniu 15 lutego 2015 r.

 

Facebook User Timeline

Close
personal training certification