Misja

Celami Fundacji są:

 • upowszechnianie i promocja baseballu i softballu w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • upowszechnianie zasad gry w baseball i softball;
 • promocja zasad fair play, wzajemnego poszanowania i otwartości na inne kultury oraz niedyskryminacji rasowej w sporcie;
 • wspieranie oraz rozwój kultury fizycznej i sportu, w szczególności baseballu i softballu;
 • upowszechnianie i propagowanie kultury fizycznej i sportu jako przeciwdziałanie patologiom społecznym;
 • udzielanie pomocy materialnej klubom baseballowym i softballowym, jak również
  organizacjom sportowym;
 • wspieranie działalności klubów baseballowych i softballowych oraz organizacji sportowych w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży;
 • udzielanie pomocy materialnej i wspieranie młodych sportowców, zwłaszcza wywodzących się z rodzin o trudnej sytuacji materialnej oraz zamieszkałych na terenach gmin wiejskich;
 • organizacja turniejów oraz obozów szkoleniowych dla dzieci i młodzieży;
 • organizacja wyjazdów zagranicznych na turnieje oraz wymiany międzynarodowe dla dzieci i młodzieży w celu rywalizacji oraz podnoszenia swoich umiejętności;
 • edukacja w zakresie profilaktyki prozdrowotnej tj. upowszechnianie wszelkich form aktywnego wypoczynku, zasad zdrowego odżywania oraz zdrowego trybu życia;
 • rozwój baz rekreacyjno-sportowych oraz budowa infrastruktury baseballowej i softballowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • promowanie i organizowanie wolontariatu;
 • prowadzenie działalności charytatywnej w zakresie kultury, sportu, pomocy społecznej, ochrony zdrowia i opieki społecznej osób, w szczególności dzieci i młodzieży.

Facebook User Timeline

Close
personal training certification